ВАКАНЦИИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Министър на образованието и науката
З А П О В Е Д
№ РД09-2118/ 28.08.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с доклад № 80 –448 от
27.08.2020 г. и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:

За учебната 2020 – 2021 година:


1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни
19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. втори ДЗИ
25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок
04.02.2021 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок
14.05.2021 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни
дейности)
14.06.2021 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни
училища)
30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г. Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)
28.8.2020 г.