ПГ по туризъм "Пенчо Семов" напомнят на всички ученици, завършващи средно образование

ПГ по туризъм "Пенчо Семов" напомнят на всички
ученици, завършващи средно образование, че дължат
здравноосигурителни вноски за периода от 1 юли до
постъпване на работа или до записване във висше учебно
заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина.
За целта, трябва да подадат еднократно, до промяна на
обстоятелствата, декларация образец N 7 в НАП в Габрово, по
пощата с обратна разписка или с ПИК, ако имат вече издаден от
агенцията.
Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца,
следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване,
т.е. от 1 юли младежите трябва сами да плащат осигуровките си
за здраве и следва да подадат декларацията до 25 август.
Дотогава трябва да заплатят и дължимата вноска, след като
вече е подадена декларация образец 7. За 2018 г.
минималната
здравноосигурителна вноска е 20,40 лв. на месец. За бъдещите
студенти е допустимо да платят предварително дължимите
вноски за целия период на неосигуреност, като се информират
предварително от висшето учебното заведение за точната дата на
началото на осигуряването им.