Проект: Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението

Norway   MOSV

Проект:  Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението

 

Оперативна програма:  Опазване на околната среда и климатични промени

Процедура: „Малка грантова схема кръгова икономика“

Продължителност: 12 месеца; начало 10.09.1021

Бюджет: 318 340,61 лв., от които грант 304 082,48 лв. и собствен принос 14 258,13 лв.

Бенефициент на проекта: ПГТ „Пенчо Семов“, гр. Габрово

Партньори: 1. Фондация „Институт за културно наследство“ 2. ПГТ „Д-р Петър Берон“, гр. Велико Търново 3. ПГОХХТ „Проф. Асен Златаров“, гр. Шумен  4. ПГТХТ „Никола Димов“, гр. Пирдоп 5.  Браншова асоциация полимери 6. CSR Innovative Solutions, Norway

ОСНОВНА ЦЕЛ : Да се разработят и проведат образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред четири професионални гимназии и местните общности в Габрово, В. Търново, Шумен, Пирдоп, чрез създаване на партньорство с Норвегия и трансфер на знания в областта на кръговата икономика.   ´

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: да засили двустранното партньорство между страните донори и България; да подобри състоянието на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването в резултат на човешка дейност; ´да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия.

 

Повече за проекта: виж презентация

„Работим заедно за зелена, конкурентна и приобщаваща Европа”

Проект „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението” с номер BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01 е с финансовата подкрепа на ОП „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.