Професия „Готвач”


Специалността е с пет годишен курс на обучение като завършващите получават диплома за средно образование и втора степен на професионална квалификация. Паралелно с всички общообразователни предмети се изучават и специални: суровини и материали за производство на хляб и хлебни изделия; технология на специалността; приложна декорация; процеси и апарати в храненето и хранително вкусовата промишленост. Придобитите теоретични знания се затвърдяват в часовете по учебна и производствена практика. Успешно завършилите намират реализация като специалисти в областта на заведенията за обществено хранене у нас и в чужбина. Добра успеваемост постигат и кандидатстващите във висши учебни заведения.