информация

Търг за продажба на движими вещи-частна държавна собственост

З А П О В Е Д

№ РД- 03/ 607 от 31.05.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование чл.64 ал.1 от Закона за държавната собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 1996г., последно изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 май 2020г.) и чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост (ПМС № 254 от 15.09.2006 г., последно изм. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г. );

Във връзка с чл. 4, ал.1 и чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. на МФ за продажба на движими вещи-частна държавна собственост (Обн. ДВ. бр.109 от 1997г. последно)

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се проведе трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“- Габрово.

2. Предмет на тръжната сесия са движими вещи – частна държавна собственост на ПГ по туризъм „Пенчо Семов “- Габрово, както следва:

2.4. Тръжен №4- Автобус с рег.№ ЕВ 11 85 АА; Модел: „Мазда Е 2000” с начална тръжна цена 2016,00лв. /две хиляди и шестнадесет лева/ без ДДС;

2.5. Тръжен №5- Лек автомобил с рег.№ ЕВ 67 57 АВ; Марка: Бус „Ситроен Джъмпер КОМ клуб 1.9 ТД” с начална тръжна цена 2088,00лв. /две хиляди осемдесет и осем лева/ без ДДС;

2.6. Тръжен №6- Отрезна ножовка ОН 253, сер. № 8714980, 1987 с начална тръжна цена 360,00лв./ триста и шестдесет лева/ без ДДС

2.7. Тръжен №7- Колонна бормашина ПК 031, сер. № 14831, 1988 с начална тръжна цена 648лв. /шестотин четиридесет и осем лева/ без ДДС.

3. Вид на тръжната сесия- търг с явно наддаване по реда на чл. 18 от Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост.

4. Място, време и начин на оглед на вещта

Оглед на вещите се извършва след предварително подадено заявление за оглед от кандидата за участие в търга. Същото се подава в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18. Лице за контакт за оглед на вещите: Стоян Стоев , тел. 0879669558. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа, от 03.06.2021г. до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително.

5. Дата, час и място за провеждане на търга

Дата на провеждане на търга – 21.06.2021г. от 14:30ч. в сграда на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

6. Условия за провеждане на търга

6.1. Тръжната документация се предоставя на участниците в счетоводството на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18, за сумата от 10,00 /десет /лева с ДДС,  която се внася в касата на училището.

6.2. За участие в търга, участниците следва да заплатят депозитна вноска в размер на 10% (десет процента) от началната тръжна цена на техниката, за която кандидатстват:

- в касата на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ до 14:00ч. на 17.06.2021г.

Счетоводителят отбелязва върху отделните платежни документи за депозит за коя вещ се внася съответната сума. Участникът следва да съобщи адрес, телефон за връзка за последващо връщане на депозита.

- по банкова сметката на ПГТ „Пенчо Семов“:

БАНКА „ДСК“ ЕАД- ГАБРОВО,

IBAN BG 27STSA93003110013701

BIC : STSABGSF.

до 14:00 часа на 17.06.2021г. Задължително в документите се вписват тръжните номера на техниката, за която участника ще участва.

7.Стъпка на наддаване- 5 % (пет процента) от началната цена.

8. До участие в търга се допускат всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.

8.1 Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на нотариално заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че кандидатът е чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод на български език.

9. Краен срок за подаване на заявления за участие – до 14:00 часа на 18.06.2021г. в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

10. Депозирането на заявления запечатани в непрозрачен плик се извършва лично или чрез упълномощен представител в срока посочен от условията в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

Същите трябва да съдържат името на участника и съответния тръжен номер, за който участва в търга.

11.Със заявлението за участие в търга, участникът представя и следните документи:

11.1. за физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ за самоличност, а в случаите по т. 8.1 – и нотариално заверено пълномощно;

11.2. за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

11.3. за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ по т. 11.2 на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, с превод на български език;

11.4. документ за внесен депозит;

11.5.декларация за приемане условията на проекто- договора- оригинал по образец.

12. Процедура по провеждане на търга:

12.1. Търгът с явно наддаване се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати.

12.2. Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час и ако в този срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол.

12.3. В деня и часа определени за провеждането на търга, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която започва наддаването и стъпката на наддаване , която е в размер на 5 % от началната цена.

12.4. Наддаването се извършва от чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал , като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

12.5. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение , че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника, спечелил търга, и предложената от него цена, след което закрива търга.

12.6. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол , който се съставя и подписва от тръжната комисия в три екземпляра – по един за спечелилия търга, за комисията и за касата на продавача.

12.7.Предложената цена от спечелилия търга участник се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

12.7.1.В срока по т.12.7, Купувачът заплаща и стойността на наличното количество гориво в резервоара на съответната техника при цена, на която е закупено и осчетоводено горивото в ПГТ „Пенчо Семов“ с включен ДДС

12.8. В случай на неплащане на цената в срок депозитът не се връща и продавачът служебно обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в срок до три работни дни да извърши плащането. Ако не внесе цената в определения срок, внесеният от него депозит също се задържа, като комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

12.9. След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба, по образец към тръжната документация.

13.Депозитите се освобождават, както следва:

13.1. На неспечелилите участници – в 7-дневен срок от приключване на търга по нареждане на председателя на тръжната комисия , след подписване на тръжния протокол, по посочена от тях банкова сметка;

13.2. На участника спечелил търга и класираният на второ място – в срок до 3 (три) работни дни след сключване на договор за покупко- продажба.

14.Сключване на договор за покупко-продажба.

14.1. Договорът за продажба се подписва след внасяне на предложената цена от спечелилия търга купувач и стойността на наличното количество гориво , определено в т.12.7.1. от настоящата заповед.

14.2.Договорът за продажба се изготвя и подписва съгласно образеца към тръжната документация. Разходите по прехвърляне на вещта предмет на търга са за сметка на купувача. Вещта предмет на търга се предава на купувача след плащане на цената и подписване на договор за покупко - продажба.

14.3.Закупените вещи предмет на търга се предават от служител на ПГТ „Пенчо Семов“ на купувача с приемо-предавателен протокол след подписване на договора за покупко- продажба .

14.4.Купувачът е длъжен да вземе закупените вещи в срок до 5 (пет) дни от подписването на протокола по предходната точка.

14.5. След изтичане на срока по т. 14.4 купувачът дължи неустойка за паркинг на ПГТ „Пенчо Семов“ в размер на 20 лева за всеки просрочен ден.

15. На основание чл. 26 от Наредба 7/14.11.1997 год. в седем дневен срок от датата на търга участниците могат да подадат жалба по реда на Административно процесуалния кодекс за неспазване на условията и реда на неговото провеждане

16. Неизпълнението на кое да е от условията, обективирани в настоящата Заповед, от страна на участник е основание за недопускането му и отстраняване от участие в търга.

17. За провеждане на търга, назначавам Комисия в следния състав:

Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

Членове:         

1.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

17.1.За резервни членове на комисията определям:

- (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

- (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

18. След приключване работата на комисията протокола да ми бъде представен в същия ден за утвърждаване.

19. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, която е неразделна част от нея, със следното съдържание:

19.1. Препис от заповедта за провеждането на търга.

19.2. Текст на обявата за провеждане на търга

19.3.Условия за провеждане на процедурата

19.4. Приложени образци

19.5.Проект на договор

20. Обявата за провеждане на търга да се оповести в един централен и един местен ежедневник. при спазване изискванията на Наредба №7 от 14.11.1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

21. Препис от настоящата заповед да се постави, съгласно изискванията на Наредба №7/1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на видно място в сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ и обяви на интернет страницата на ПГТ „Пенчо Семов“.

22. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ

Директор на ПГ по туризъм

„Пенчо Семов” – Габрово


З А П О В Е Д

№ РД- 03/ 533 от 13.05.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование чл.64 ал.1 от Закона за държавната собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 1996г., последно изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 май 2020г.) и чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост (ПМС № 254 от 15.09.2006 г., последно изм. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г. );

Във връзка с чл. 4, ал.1 и чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. на МФ за продажба на движими вещи-частна държавна собственост (Обн. ДВ. бр.109 от 1997г. последно)

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се проведе втори търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“- Габрово.

2. Предмет на тръжната сесия са движими вещи – частна държавна собственост на ПГ по туризъм „Пенчо Семов “- Габрово, както следва:

2.1. Тръжен №1- Лек автомобил с рег.№ ЕВ 40 03 АА; Марка: „Ауди 80” с начална тръжна цена 480,00 лв. /четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС;

2.4. Тръжен №4- Автобус с рег.№ ЕВ 11 85 АА; Модел: „Мазда Е 2000” с начална тръжна цена 2240,00лв. /две хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС;

2.5. Тръжен №5- Лек автомобил с рег.№ ЕВ 67 57 АВ; Марка: Бус „Ситроен Джъмпер КОМ клуб 1.9 ТД” с начална тръжна цена 2320,00лв. /две хиляди триста и двадесет лева/ без ДДС;

2.6. Тръжен №6- Отрезна ножовка ОН 253, сер. № 8714980, 1987 с начална тръжна цена 400,00лв./ четиристотин лева/ без ДДС

2.7. Тръжен №7- Колонна бормашина ПК 031, сер. № 14831, 1988 с начална тръжна цена 720лв. /седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.

3. Вид на тръжната сесия- търг с явно наддаване по реда на чл. 18 от Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост.

4. Място, време и начин на оглед на вещта

Оглед на вещите се извършва след предварително подадено заявление за оглед от кандидата за участие в търга. Същото се подава в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18. Лице за контакт за оглед на вещите: Стоян Стоев , тел. 0879669558 Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа, от 17.05.2021г. до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително.

5. Дата, час и място за провеждане на търга

Дата на провеждане на търга – 31.05.2021г. от 14:00ч. в сграда на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

6. Условия за провеждане на търга

6.1. Тръжната документация се предоставя на участниците в счетоводството на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18, за сумата от 10,00 /десет /лева с ДДС,  която се внася в касата на училището.

6.2. За участие в търга, участниците следва да заплатят депозитна вноска в размер на 10% (десет процента) от началната тръжна цена на техниката, за която кандидатстват:

- в касата на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ до 14:00ч. на 28.05.2021г.

Счетоводителят отбелязва върху отделните платежни документи за депозит за коя вещ се внася съответната сума. Участникът следва да съобщи адрес, телефон за връзка за последващо връщане на депозита.

- по банкова сметката на ПГТ „Пенчо Семов“:

БАНКА „ДСК“ ЕАД- ГАБРОВО,

IBAN BG 27STSA93003110013701

BIC : STSABGSF.

до 14:00 часа на 27.05.2021г. Задължително в документите се вписват тръжните номера на техниката, за която участника ще участва.

7.Стъпка на наддаване- 5 % (пет процента) от началната цена.

8. До участие в търга се допускат всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.

8.1 Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на нотариално заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че кандидатът е чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод на български език.

9. Краен срок за подаване на заявления за участие – до 14:00 часа на 28.05.2021г. в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

10. Депозирането на заявления запечатани в непрозрачен плик се извършва лично или чрез упълномощен представител в срока посочен от условията в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

Същите трябва да съдържат името на участника и съответния тръжен номер, за който участва в търга.

11.Със заявлението за участие в търга, участникът представя и следните документи:

11.1. за физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ за самоличност, а в случаите по т. 8.1 – и нотариално заверено пълномощно;

11.2. за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

11.3. за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ по т. 11.2 на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, с превод на български език;

11.4. документ за внесен депозит;

11.5.декларация за приемане условията на проекто- договора- оригинал по образец.

12. Процедура по провеждане на търга:

12.1. Търгът с явно наддаване се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати.

12.2. Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час и ако в този срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол.

12.3. В деня и часа определени за провеждането на търга, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която започва наддаването и стъпката на наддаване , която е в размер на 5 % от началната цена.

12.4. Наддаването се извършва от чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал , като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

12.5. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение , че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника, спечелил търга, и предложената от него цена, след което закрива търга.

12.6. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол , който се съставя и подписва от тръжната комисия в три екземпляра – по един за спечелилия търга, за комисията и за касата на продавача.

12.7.Предложената цена от спечелилия търга участник се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

12.7.1.В срока по т.12.7, Купувачът заплаща и стойността на наличното количество гориво в резервоара на съответната техника при цена, на която е закупено и осчетоводено горивото в ПГТ „Пенчо Семов“ с включен ДДС

12.8. В случай на неплащане на цената в срок депозитът не се връща и продавачът служебно обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в срок до три работни дни да извърши плащането. Ако не внесе цената в определения срок, внесеният от него депозит също се задържа, като комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

12.9. След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба, по образец към тръжната документация.

13.Депозитите се освобождават, както следва:

13.1. На неспечелилите участници – в 7-дневен срок от приключване на търга по нареждане на председателя на тръжната комисия , след подписване на тръжния протокол, по посочена от тях банкова сметка;

13.2. На участника спечелил търга и класираният на второ място – в срок до 3 (три) работни дни след сключване на договор за покупко- продажба.

14.Сключване на договор за покупко-продажба.

14.1. Договорът за продажба се подписва след внасяне на предложената цена от спечелилия търга купувач и стойността на наличното количество гориво , определено в т.12.7.1. от настоящата заповед.

14.2.Договорът за продажба се изготвя и подписва съгласно образеца към тръжната документация. Разходите по прехвърляне на вещта предмет на търга са за сметка на купувача. Вещта предмет на търга се предава на купувача след плащане на цената и подписване на договор за покупко - продажба.

14.3.Закупените вещи предмет на търга се предават от служител на ПГТ „Пенчо Семов“ на купувача с приемо-предавателен протокол след подписване на договора за покупко- продажба .

14.4.Купувачът е длъжен да вземе закупените вещи в срок до 5 (пет) дни от подписването на протокола по предходната точка.

14.5. След изтичане на срока по т. 14.4 купувачът дължи неустойка за паркинг на ПГТ „Пенчо Семов“ в размер на 20 лева за всеки просрочен ден.

15. На основание чл. 26 от Наредба 7/14.11.1997 год. в седем дневен срок от датата на търга участниците могат да подадат жалба по реда на Административно процесуалния кодекс за неспазване на условията и реда на неговото провеждане

16. Неизпълнението на кое да е от условията, обективирани в настоящата Заповед, от страна на участник е основание за недопускането му и отстраняване от участие в търга.

17. За провеждане на търга, назначавам Комисия в следния състав:

Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

Членове:         

1.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

17.1.За резервни членове на комисията определям:

- (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

- (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

18. След приключване работата на комисията протокола да ми бъде представен в същия ден за утвърждаване.

19. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, която е неразделна част от нея, със следното съдържание:

19.1. Препис от заповедта за провеждането на търга.

19.2. Текст на обявата за провеждане на търга

19.3.Условия за провеждане на процедурата

19.4. Приложени образци

19.5.Проект на договор

20. Обявата за провеждане на търга да се оповести в един централен и един местен ежедневник. при спазване изискванията на Наредба №7 от 14.11.1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

21. Препис от настоящата заповед да се постави, съгласно изискванията на Наредба №7/1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на видно място в сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ и обяви на интернет страницата на ПГТ „Пенчо Семов“.

22. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ

Директор на ПГ по туризъм

„Пенчо Семов” – Габрово


З А П О В Е Д

№ РД- 03/ 459 от 05.04.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование чл.64 ал.1 от Закона за държавната собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 1996г., последно изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 май 2020г.) и чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост (ПМС № 254 от 15.09.2006 г., последно изм. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г. );

Във връзка с чл. 4, ал.1 и чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. на МФ за продажба на движими вещи-частна държавна собственост (Обн. ДВ. бр.109 от 1997г. последно)

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“- Габрово.

2. Предмет на тръжната сесия са движими вещи – частна държавна собственост на ПГ по туризъм „Пенчо Семов “- Габрово, както следва:

2.1. Тръжен №1- Лек автомобил с рег.№ ЕВ 40 03 АА; Марка: „Ауди 80” с начална тръжна цена 600,00 лв. /шестотин лева/ без ДДС;

2.2. Тръжен №2- Лек автомобил с рег.№ ЕВ 08 63 АМ; Марка: ВАЗ „Лада Нива”, модел: 21213 с начална тръжна цена 1300,00лв. /хиляда и триста лева/ без ДДС;

2.3. Тръжен №3- Товарен автомобил с рег.№ ЕВ 49 46 АМ; Марка: УАЗ – 3303 с начална тръжна цена 2300,00лв. /две хиляди и триста лева/ без ДДС;

2.4. Тръжен №4- Автобус с рег.№ ЕВ 11 85 АА; Модел: „Мазда Е 2000” с начална тръжна цена 2800,00лв. /две хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

2.5. Тръжен №5- Лек автомобил с рег.№ ЕВ 67 57 АВ; Марка: Бус „Ситроен Джъмпер КОМ клуб 1.9 ТД” с начална тръжна цена 2900,00лв. /две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;

2.6. Тръжен №6- Отрезна ножовка ОН 253, сер. № 8714980, 1987 с начална тръжна цена 500,00лв./ петстотин лева/ без ДДС

2.7. Тръжен №7- Колонна бормашина ПК 031, сер. № 14831, 1988 с начална тръжна цена 900лв. /деветстотин лева/ без ДДС.

3. Вид на тръжната сесия- търг с явно наддаване по реда на чл. 18 от Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост.

4. Място, време и начин на оглед на вещта

Оглед на вещите се извършва след предварително подадено заявление за оглед от кандидата за участие в търга. Същото се подава в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18. Лице за контакт за оглед на вещите: Стоян Стоев , тел. 0879669558 Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа, от 19.04.2021г. до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително.

5. Дата, час и място за провеждане на търга

Дата на провеждане на търга – 10.05.2021г. от 14:00ч. в сграда на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

6. Условия за провеждане на търга

6.1. Тръжната документация се предоставя на участниците в счетоводството на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18, за сумата от 10,00 /десет /лева с ДДС,  която се внася в касата на училището.

6.2. За участие в търга, участниците следва да заплатят депозитна вноска в размер на 10% (десет процента) от началната тръжна цена на техниката, за която кандидатстват:

- в касата на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ до 16:00ч. на 07.05.2021г.

Счетоводителят отбелязва върху отделните платежни документи за депозит за коя вещ се внася съответната сума. Участникът следва да съобщи адрес, телефон за връзка за последващо връщане на депозита.

- по банкова сметката на ПГТ „Пенчо Семов“:

БАНКА „ДСК“ ЕАД- ГАБРОВО,

IBAN BG 27STSA93003110013701

BIC : STSABGSF.

до 14:00 часа на 29.04.2021г. Задължително в документите се вписват тръжните номера на техниката, за която участника ще участва.

7.Стъпка на наддаване- 5 % (пет процента) от началната цена.

8. До участие в търга се допускат всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.

8.1 Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на нотариално заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че кандидатът е чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод на български език.

9. Краен срок за подаване на заявления за участие – до 16:00 часа на 07.05.2021г. в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

10. Депозирането на заявления запечатани в непрозрачен плик се извършва лично или чрез упълномощен представител в срока посочен от условията в канцеларията на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“, гр. Габрово, ул.“Бенковска“ №18.

Същите трябва да съдържат името на участника и съответния тръжен номер, за който участва в търга.

11.Със заявлението за участие в търга, участникът представя и следните документи:

11.1. за физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ за самоличност, а в случаите по т. 8.1 – и нотариално заверено пълномощно;

11.2. за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

11.3. за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ по т. 11.2 на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, с превод на български език;

11.4. документ за внесен депозит;

11.5.декларация за приемане условията на проекто- договора- оригинал по образец.

12. Процедура по провеждане на търга:

12.1. Търгът с явно наддаване се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати.

12.2. Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час и ако в този срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол.

12.3. В деня и часа определени за провеждането на търга, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която започва наддаването и стъпката на наддаване , която е в размер на 5 % от началната цена.

12.4. Наддаването се извършва от чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал , като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

12.5. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение , че тя е последна и ако няма друго предложение , наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника , спечелил търга, и предложената от него цена, след което закрива търга.

12.6. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол , който се съставя и подписва от тръжната комисия в три екземпляра – по един за спечелилия търга, за комисията и за касата на продавача.

12.7.Предложената цена от спечелилия търга участник се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

12.7.1.В срока по т.12.7 , Купувачът заплаща и стойността на наличното количество гориво в резервоара на съответната техника при цена, на която е закупено и осчетоводено горивото в ПГТ „Пенчо Семов“ с включен ДДС

12.8. В случай на неплащане на цената в срок депозитът не се връща и продавачът служебно обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в срок до три работни дни да извърши плащането. Ако не внесе цената в определения срок, внесеният от него депозит също се задържа, като комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

12.9. След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба, по образец към тръжната документация.

13.Депозитите се освобождават, както следва:

13.1. На неспечелилите участници – в 7-дневен срок от приключване на търга по нареждане на председателя на тръжната комисия , след подписване на тръжния протокол, по посочена от тях банкова сметка;

13.2. На участника спечелил търга и класираният на второ място – в срок до 3 (три) работни дни след сключване на договор за покупко- продажба.

14.Сключване на договор за покупко-продажба.

14.1. Договорът за продажба се подписва след внасяне на предложената цена от спечелилия търга купувач и стойността на наличното количество гориво , определено в т.12.7.1. от настоящата заповед.

14.2.Договорът за продажба се изготвя и подписва съгласно образеца към тръжната документация. Разходите по прехвърляне на вещта предмет на търга са за сметка на купувача. Вещта предмет на търга се предава на купувача след плащане на цената и подписване на договор за покупко - продажба.

14.3.Закупените вещи предмет на търга се предават от служител на ПГТ „Пенчо Семов“ на купувача с приемо-предавателен протокол след подписване на договора за покупко- продажба .

14.4.Купувачът е длъжен да вземе закупените вещи в срок до 5 (пет) дни от подписването на протокола по предходната точка.

14.5. След изтичане на срока по т. 14.4 купувачът дължи неустойка за паркинг на ПГТ „Пенчо Семов“ в размер на 20 лева за всеки просрочен ден.

15. На основание чл. 26 от Наредба 7/14.11.1997 год. в седем дневен срок от датата на търга участниците могат да подадат жалба по реда на Административно процесуалния кодекс за неспазване на условията и реда на неговото провеждане

16. Неизпълнението на кое да е от условията, обективирани в настоящата Заповед, от страна на участник е основание за недопускането му и отстраняване от участие в търга.

17. За провеждане на търга, назначавам Комисия в следния състав:

Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

Членове:   

1.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

17.1.За резервни членове на комисията определям:

- (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

- (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

18. След приключване работата на комисията протокола да ми бъде представен в същия ден за утвърждаване.

19. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, която е неразделна част от нея, със следното съдържание:

19.1. Препис от заповедта за провеждането на търга.

19.2. Текст на обявата за провеждане на търга

19.3.Условия за провеждане на процедурата

19.4. Приложени образци

19.5.Проект на договор

20. Обявата за провеждане на търга да се оповести в един централен и един местен ежедневник. при спазване изискванията на Наредба №7 от 14.11.1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

21. Препис от настоящата заповед да се постави, съгласно изискванията на Наредба №7/1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на видно място в сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ и обяви на интернет страницата на ПГТ „Пенчо Семов“.

22. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ

Директор на ПГ по туризъм

„Пенчо Семов” – Габрово

Административни услуги

Административни услуги, предоставяни от Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов"

1. Приемане и преместване

2. Издаване на диплома за средно образование

3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

7. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

8. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

10. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Бюджет

Бюджет на ПГТ „Пенчо Семов”

Бюджет 2022

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово за тримесечна-31.12.2022г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово за периода от 01.01.2022г. до 30.09.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022 г.

Бюджет 2021

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово за периода от 01.01.2021г. до 30.09.2021 г.

Информациа за изпълнение на делигиран бюджет 30.06.2021 г.

Информация за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2021

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет- I-во тримесечие 2020

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет - IV-то тримесечие

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет- III-то тримесечие

Утвърден бюджет 2020

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2020г.

Утвърден бюджет за 2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за периода 1.01.19-31.03.19г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за периода 1.01.19-30.06.19г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за периода 1.01.19-30.09.19г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за периода 1.01.19-31.12.19г.

Изпълнение бюджет за 2018г.

Утвърден бюджет за  2018г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за деветмесечие на 2018г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо  шестмесечие на 2018г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2018г.

Изпълнение бюджет за 2017г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за деветмесечие на 2017 г.

Бюджет 2017 г.

Утвърден бюджет за 2015г.

Изпълнение на бюджет за 2015г.

Утвърден бюджет за 2016г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2016г.

 

Родителски срещи

Родителски срещи и приемни дни

през учебната 2019/2020 г.

4.09.2019 г. - 13.09.2019 г. - за ученици от VIII  клас

26.09.2019 г. -  17:30ч. – за всички останали класове;

21.11.2019 г. - 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден;

26.03.2020 г. - 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден