прием 2013/2014

свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г

Клас

Специалност

Свободни места

ІХ а

Икономика и мениджмънт

7

ІХ б

Организация на хотелиерството

1

ІХ в

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

1

Х а

Икономика и мениджмънт

4

Х б

Организация на хотелиерството

1

Х в

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

6

Х г

Производство на кулинарни изделия и напитки

7

ХІ а

Банково дело

6

ХІ б

Икономика и мениджмънт

7

ХІ в

Организация на туризма и свободното време

4

ХІ г

Производство на кулинарни изделия и напитки

5

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОПЪЛВАНЕТО НА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА СТАВА СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСОЧЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ

Свободни места по паралелки след попълване на незаетите места

след завършен VІІ клас

учебна 2013/2014 г.

Специалност

Брой свободни места

 

„Икономика и мениджмънт с английски език”

1

 

„Икономика и мениджмънт с немски език”

1

 

„Организация на хотелиерството ”

3

 

„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения ”

3

 

„Туристическа анимация с английски език”

1

 

„Организация на туризма и свободното време с немски език”

5

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ДО 04.09.2013г.

Свободните места по паралелки за попълване на незаетите места

след завършен VІІI клас

учебна 2013/2014 г.

Специалност

Брой свободни места

 

„Кетъринг”

3

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ДО 05.09.2013г.

ЗА СПРАВКА: 066 801097

след 7 клас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

5 годишен срок на обучение с интензивно изучаване на английски език

специалност
„Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист” – 1 паралелка с 26 ученици

В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти за решаване на конкретни икономически проблеми в различни области на икономиката.  В процеса на обучение се акцентира и върху общообразователната подготовка с интензивно изучаване на английски и немски език, икономическа информатика и други. В професионалната подготовка на учениците са включени предметите микроикономика и макроикономика, счетоводство, търговско право, мениджмънт, маркетинг, бизнес комуникации, икономика на предприятието, статистика и други професионални предмети.  Придобитите знания и умения дават възможност на учениците, завършили специалността “Икономика и мениджмънт”, да се реализират в държавни институции, специализирани търговски фирми, търговски вериги,  туристически фирми, банки и финансови институции, застрахователни компании и развитие на собствен търговски бизнес. Специалността дава възможност за кандидатстване във висши учебни заведения по специалности в широкия спектър на икономическата сфера, като изучаваните икономически предмети в училище са основа за постигане на отлични резултати в университета, а след това и реализация на пазара на труда

специалност
„Организация на хотелиерството”, професия „Хотелиер”

1 паралелка с 26 ученици

Целта на учебната програма е да се овладее технологията на дейностите в хотела: фронт-офис, резервации, камериерско обслужване, кетъринг, домакинство и допълнителни дейности, сомелиерство/дегустация на вина/ и  анимация; управление на технологиите, прилагани в хотелиерството, управление на персонала, маркетинг и реклама, счетоводна отчетност, приложни резервационни програми в хотелиерството. Чуждоезиковото обучение включва и професионален чужд език, който се изучава през целия курс на обучение. Специфичната и отраслова професионална подготовка обхваща изучаването на дисциплини като: организация и функциониране на кухнята и ресторанта, технология на хотелиерското обслужване, технология на допълнителните дейности в туризма, туристически ресурси в България, както и провеждането на производствени практики в Х, ХІ и ХІІ клас.Производствените практики учениците провеждат в България и извън страната в реална работна среда във висококатегорийни хотели. Ако носите в себе си прословутото българско гостоприемство и общителност, способност да предусещате желанията на гостите и удоволствието да ги сбъдвате, тази професия е точно за Вас!

специалност
„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, професия „Ресторантьор” – 1 паралелка с 26 ученици

Обучението е свързано с подготовка на специалисти за организиране дейностите в заведенията за хранене и развлечения, ресторанти, сладкарници, кафенета и др. Това са специалистите, които осигуряват високо качество на услугите в ресторантьорския бизнес, организират и контролират работата на персонала, стоят в основата на провеждането на тържества и партита по различни поводи, участват в планиране на асортимента от ястия и напитки, въвеждат технологията на новите рецепти, контролират спазването на технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта. Професията дава възможност за успешна реализация на пазара на труда и тези кадри могат успешно до работят като: управител на заведение за хранене, управител на ресторант, салонен управител, готвач, отговорник на търговска зала и др. Изучаването на предмети като технология на кулинарната продукция, сервиране и барманство, сомелиерство/дегустация на вина/, информационни технологии и професионален чужд език дава възможност на завършилите за успешна реализация на пазара на труда както в страната, така и в страните в ЕС.

специалност

”Екскурзоводско обслужване”, професия „Екскурзовод”

1 паралелка с 26 ученици

Това е една атрактивна професия от професионално направление”Пътувания, туризъм и свободно време”, в която се подготвят специалисти с широк спектър от знания и умения, свързани с обслужването на туристическия бизнес.Екскурзоводът е специалистът, който трябва да познава различните видове анимация, да владее всички необходими умения, които да гарантират на туристите едно пълноценно и качествено преживяване по време на тяхната почивка и пътуване.Той трябва да е исторически и географски много добре подготвен и информиран, да разказва увлекателно, да познава добре съответната дестинация.Екскурзоводът е посредник между хотелиерите и туристите и самият той е турист.Подготовката на такива специалисти през курса на обучение включва изучаването на много специфични учебни дисциплини, които да гарантират едно високо професионално ниво.Професионалната подготовка включва изучаването на професионален чужд език през целия курс на обучение, технология и организация на екскурзоводското обслужване, националното културно- историческо наследство, туроператорска и турагентска дейност, счетоводство и отчетност в туризма,предприемачество, икономика, както и производствена практика в Х, ХІ и ХІІ клас.Комплексът от учебни дисциплини включен в специфичната и отраслова професионална подготовка, заедно с учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка, дават богата възможност за постигане на високо ниво на подготовка на бъдещите екскурзоводи, както и богати перспективи за реализация.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС

4 годишен срок на обучение

специалност „Кетъринг”, професия ”Ресторантьор”

1 паралелка с 26 ученици

Това са специалистите, които отговарят за цялостното подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, приеми и т.н. Тази дейност обхваща доставката, аранжировката и сервирането на храни и напитки, както и декорацията на залата и превръща всичко това в едно запомнящо се събитие. Успешно завършилите специалността могат да се реализират като специалисти във фирмите, занимаващи се с кетърингови услуги, големи ресторанти, вериги, заведения за хранене, или собствен бизнес. Изучаваните специални предмети като технология на кулинарната продукция, обслужване на кетъринг, естетика и дизайн, сервиране и барманство, сомелиерство, чужд език по професията и др. дават възможност за много добра реализация на тези специалисти на пазара на труда и са отличен старт за продължаване на обучението във ВУЗ по специалности от сферата на туристическия и ресторантьорски бизнес.

Специалност „Туристическа анимация”, професия „Аниматор в туризма”

1 паралелка с 26 ученици

Обучението по специалност „Туристическа анимация” включва тяхната подготовка за: различните видове туристическа анимация, основните принципи и методи за планиране, реализиране и контрол на програмите за туристическа анимация, както и всички други дейности свързани с туризма и свободното време. Учениците придобиват умения да осъществяват комуникация с туристите, да осигуряват безопасността им по време на анимационните мероприятия. В процеса на обучението се решават практически задачи и казуси, работа в екип, изпълнение на самостоятелни задачи, ролеви игри и др. По време на практическото обучение учениците разработват аниматорски програми, които представят по различни поводи на вниманието на своите съученици през целия курс на обучение, което ги прави особено атрактивни. Обучението им включва усъвършенстване на уменията за свободна комуникация на чужд език, който се изучава и като професионален през целия курс на обучение.

Завършилите тази специалност са предпочитани за работа в туристически агенции, големи хотелиерски комплекси, в детски центрове и други. Ако сте ентусиаст и обичате да пътувате, ако сте откривател и умеете да забелязвате скрити за другите хора красоти, ако освен това обичате да споделяте удоволствията и радостта от живота, от природата, изкуството и историческото наследство с другите, то тази професия е точно за Вас!